Biuletyn Informacji Publicznej - Szkoła Podstawowa im.Powstańców Wielkopolskich w Radwankach
http://spradwanki.biposwiata.pl

Struktura organizacyjna

Cykl kształcenia w szkole trwa 6 lat i obejmuje dwa etapy edukacyjne:

a) I etap edukacyjny - klasy I-III, 

b) II etap edukacyjny - klasy IV-VI. 

Szczegółową organizację działania szkoły w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji, opracowany przez dyrektora zgodnie z rozporządzeniem MENiS z dnia 12 lutego 2002 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz.U.Nr 15, poz. 142 z późniejszymi zmianami), opracowywany do dnia 30 kwietnia każdego roku i zatwierdzany przez organ prowadzący szkołę do 31 maja danego roku.

Szczegółowy kalendarz na dany rok szkolny określa rozporządzenie MEN w sprawie organizacji roku szkolnego. 

W szkole zatrudnieni są: pracownicy pedagogiczni oraz pracownicy obsługi i administracji.

Obsługę ekonomiczną i finansową dla Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Radwankach prowadzi
Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkól w Margoninie, ul Kościuszki 13